Is uw zwembad al gereed voor het BAL?

Al jaren wordt er gesproken over de invoering van dé ‘nieuwe zwemwaterwet’. De huidige wetgeving (BHVBZ/WHVBZ) dateert uit 1984 en schrijft bindend voor hoe om te gaan met de veiligheid en de hygiëne in het zwembad (middelenwetgeving).

De nieuwe zwemwaterwet gaat 1 januari 2021 in en omschrijft de kwaliteit van het zwemwater/de accommodatie en het is aan de exploitant (houder) om te bepalen hoe zij de kwaliteit haalt (doelwetgeving). Deze nieuwe wetgeving wordt momenteel vormgegeven in het ‘Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)’

Eenvoudig gezegd komt de invoering, grotendeels neer op:

  • Bestaande parameters (met nieuwe toelaatbare grenswaarden) geldend vanaf 1-1-2021
  • Nieuwe parameters (inclusief luchtmeting) geldend vanaf 1-1-2022
  • Risicoanalyse + Beheersplan geldend vanaf 1-1-2023

Dit betekent dat u voor 1 januari 2021 uw zwembaden op orde moet hebben om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Synarchis kan u daarbij helpen, dat doen we door middel van het volgende stappenplan:

  1. Opstartoverleg
  2. Nulmeting
  3. Vertaling nulmeting (maatregelen)
  4. Voorbereiding aanpassingen
  5. Begeleiding werkzaamheden

Hieronder wordt per onderdeel een korte beschrijving gegeven van de werkzaamheden die wij verrichten en de resultaten die u van ons mag verwachten.

Stap 1: Opstartoverleg met gemeente en exploitant
Na opdrachtverstrekking zal een gesprek plaatsvinden met gemeente en exploitant van het zwembad/de zwembaden. In dit gesprek wordt aandacht besteed aan de werkzaamheden zoals omschreven in dit plan van aanpak, maar zal met name een planning worden opgesteld wanneer de bemonstering genomen kan worden ten behoeve van de nulmeting zoals omschreven in stap 2.

Stap 2: Nulmeting
De parameters in het BAL hebben betrekking op zowel de water- als de luchtkwaliteit. Door een geaccrediteerd laboratorium laten wij monsters nemen, welke op locatie én in het laboratorium chemisch en bacteriologisch worden onderzocht. Voor dit onderzoek zijn de metingen van het zwemwater in de bassins benodigd, alsmede de luchtmeting per zwemzaal.

Desgewenst kunnen wij vloermonsters bacteriologisch laten onderzoeken en/of monsters van aërosole zwemwaterinlaten of tappunten laten beoordelen op de aanwezigheid (en kiemgetal) van Legionella. Deze laatste onderzoeken veranderen niet door de nieuwe wetgeving.

Stap 3: Vertaling nulmeting (maatregelen)
Op basis van de uitkomst van de monsters uit stap 2 wordt gekeken wat wel en wat nog niet voldoet aan de nieuwe wetgeving. Indien maatregelen nodig zijn, omdat de gemeten waardes niet voldoen, bepalen we welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de accommodaties voorbereid te laten zijn op de invoering van het Besluit per 1-1-2021. Wij verwachten dat, indien maatregelen nodig zijn, dit voornamelijk betrekking heeft op de (bestaande) technische installaties.

De maatregelen worden verwerkt in een rapportage waarbij, naast een omschrijving van de voorgestelde maatregelen, ook een kostenraming wordt toegevoegd. Met deze rapportage inclusief kostenraming kunt u naar College/Raad om budget vrij te maken.

Stap 4: Voorbereiding aanpassingen
Na het akkoord op de voorgestelde maatregelen in stap 3 worden de aanpassingen voorbereid. Er wordt een werkomschrijving gemaakt van de werkzaamheden die als basis zal dienen voor het aanvragen van offerten. Indien mogelijk zullen offerten zoveel mogelijk worden aangevraagd bij de partijen die nu het onderhoud uitvoeren. 

Stap 5: Begeleiding werkzaamheden
In overleg met de gemeente en de exploitant worden de werkzaamheden uitgevoerd. Synarchis zal de werkzaamheden coördineren en toezien op de geleverde kwaliteit en ingebruikname.

Kunnen wij u helpen bij de overgang naar de BAL? Wij doen het graag!

Stuur een email naar: info@synarchis.nl en we nemen contact op om een vrijblijvende afspraak in te plannen.

Delen

Meer weten?

Danny vertelt je er graag meer over

#pragmatisch #kansdenken #vooruitdenken #ontzorgen #helicopterview

Bel 0626900067 Stuur een email

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM