Juist nu:
Een financieel gezond sport- en voorzieningenbeleid

De wereld is in korte tijd behoorlijk veranderd. Door het covid-19 virus worden veel sectoren hard geraakt. Economen voorspellen dat de impact op de economie als gevolg van onder meer de 1,5 meter samenleving groter wordt dan de bankencrisis in 2008. 

Er wordt naar alle overheden (Rijk, provincies, gemeenten) gekeken om te ondersteunen waar dat kan. De kosten worden geraamd op tientallen miljarden. De Nederlandse economie kan gelukkig wel een aantal klappen opvangen. Maar de vraag is wat de effecten zijn voor de overheidsfinanciën? Voor het gemeentefonds? Wat de consequenties zijn voor u als gemeente?
Allemaal vragen waar we nu nog geen concreet antwoord op hebben. Maar de impact zal fors zijn. En hierop kan geanticipeerd worden.

Sport is gezond en zorgt voor verbinding. Juist in deze tijd onmisbare factoren. Maar: sport is geen wettelijke taak. Niet van het Rijk, niet van de provincie, niet van gemeenten. Desondanks wordt veel door gemeenten geïnvesteerd in sportvoorzieningen en sportbeleid. Om het sportvoorzieningenaanbod in uw gemeente ook de komende jaren op peil te houden en de jaarlasten beheersbaar te houden, kunnen wij u ondersteunen bij het uitwerken van scenario’s.

  • Hoe definiëren we het minimale sportvoorzieningenaanbod in onze gemeente?
  • Hoe zorgen we voor een efficiënte exploitatie van die voorzieningen? En hoe kan daarbij tegelijkertijd ingezet worden op laagdrempelige, wijkgerichte voorzieningen?
  • Welke maatschappelijk impact realiseren we met deze voorzieningen en ons beleid?
  • Welke innovatieve en slimme verbindingen zijn er mogelijk met andere sectoren (zorg, sociaal domein) waardoor meer maatschappelijke impact gerealiseerd kan worden en kostenefficiënter gewerkt kan worden?

Op basis van randvoorwaarden (zoals de maximale jaarlast en de beleidsuitgangspunten) kunnen we verschillende scenario’s uitwerken voor gemeenten. Daarbij denken we mee over de gewenste maatschappelijke effecten (alsmede de financiële impact daarvan) en werken we die integraal uit. Daarbij kan invulling worden gegeven aan alle elementen van het sportbeleid: ambitie, intrinsieke en maatschappelijke waarde, governance en beheer, investeringsprogramma en financiële mogelijkheden in de vorm van een jaarlast. 

Resultaat van het voorgaande is een toekomstbestendig en financieel haalbaar sport- en voorzieningenbeleid. 

Heeft u interesse en wilt u hier meer over weten? Wij komen graag (virtueel) langs voor een vrijblijvend benen-op-tafel gesprek.

Delen

Meer weten?

Martijn vertelt je er graag meer over

#analytisch #verbindend #teamplayer #politiek-bestuurlijk sensitief

Bel 0630468639 Stuur een email

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken