Sportstad Heerenveen

Onderzoek exploitatie gemeentelijke sportcentrum Heerenveen

Sportstad Heerenveen is een totaalconcept bestaande uit een voetbalstadion, een grote scholengemeenschap, een zorginstelling, diverse onoverdekte sportvoorzieningen, een fitnesscentrum en het overdekte gemeentelijke sportcentrum. Dit sportcentrum bestaat onder meer uit het Epke Zonderland turncentrum, drie sporthallen, een zwembad, een horecagelegenheid, een dojo en squashbanen. Voorafgaand aan de realisatie van het sportcentrum is een businessplan opgesteld waarin is geconcludeerd dat zonder exploitatiebijdrage sprake zou zijn van een kostendekkende exploitatie door Sportstad Heerenveen. Deze doelstelling is echter vanaf het eerste exploitatiejaar nooit gehaald, waarbij de omvang van het exploitatietekort jaarlijks is toegenomen.

Zonder bijdrage een kostendekkende exploitatie, deze doelstelling werd nooit gehaald"

Meer weten?

Sander vertelt je er graag meer over

Bel 06 14409534 Stuur een email

De Uitdaging

Bij de gemeente Heerenveen en Sportstad Heerenveen is gezamenlijk de behoefte ontstaan aan een onderzoek dat is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Evaluatie van de huidige exploitatieresultaten van het sportcentrum ten opzichte van de uitgangspunten van het businessplan.
  • Vergelijking van het exploitatieresultaat van het gemeentelijk sportcentrum met de exploitatieresultaten van vergelijkbare sportaccommodaties in Nederland.
  • Inzichtelijk maken op welke onderdelen van de exploitatie het gemeentelijk sportcentrum goed presteert en waar verbeteringen mogelijk zijn met aanbevelingen voor het ter hand nemen hiervan.
  • Advisering over een passende bijdrage van de gemeente Heerenveen aan Sportstad Heerenveen in de exploitatie van het gemeentelijk sportcentrum voor de komende 20 jaar.

Aanpak, resultaat en vervolg

Synarchis heeft een integrale doorlichting uitgevoerd van de exploitatie van het gemeentelijk sportcentrum. Alle beschikbare informatie is bestudeerd en geanalyseerd en met alle stakeholders vanuit Sportstad Heerenveen en de ambtelijke organisatie van de gemeente Heerenveen is gesproken.

Tijdens het project heeft voortdurend terugkoppeling plaatsgevonden in de projectgroep die bestond uit vertegenwoordigers van Sportstad en de gemeente en ook de Raad van Commissarissen van Sportstad Heerenveen en de portefeuillehouder van de gemeente Heerenveen zijn steeds bij het onderzoek aangehaakt.

De werkzaamheden hebben geresulteerd in aan adviesrapport waarin invulling is gegeven aan alle onderdelen van het onderzoek waaronder concrete verbetervoorstellen met betrekking tot de exploitatie. Zowel Sportstad als de gemeente hebben zich geconformeerd aan de bevindingen en zijn in overleg getreden over de toekomstige (financiële en inhoudelijke) afspraken. De verbetervoorstellen worden door Sportstad Heerenveen geïmplementeerd.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken