Gemeente Putten

Studie buitensportaccommodaties

De gemeente voert al jaren discussie met buitensportverenigingen over een reële verdeling van verantwoordelijkheden en budgetten met betrekking tot de primaire voorzieningen (velden en kleedkamers).

Wie is waarvoor verantwoordelijk en kunnen we dat betalen"

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over

Bel 06 20296300 Stuur een email

De uitdaging

Op basis van een grondige inventarisatie van de staat van onderhoud van de accommodaties en een analyse van de geldstromen (onderhoudsbudgetten, tarieven, contributies en subsidies) moet een voorstel worden gedaan voor een passende verdeling van verantwoordelijkheden en de daarmee verband houdende budgetten.

Aanpak, resultaat en vervolg

Op basis van een grondige bouwkundige en cultuurtechnische inspectie is voor alle buitensportaccommodaties een integraal meerjaren onderhoudsplan opgesteld met onderscheid tussen klein, groot en specialistisch onderhoud.

Vervolgens is de benodigde capaciteit aan velden nu en in de toekomst bepaald, is de rolverdeling tussen gemeente en verenigingen vanuit landelijke ontwikkelingen beoordeeld en zijn de gemeentelijke bijdragen en de door de verenigingen gehanteerde contributies getoetst op (regionale) marktconformiteit. Uitkomst van de studie is een onderbouwd voorstel voor de verdeling van onderhoudstaken tussen gemeente en verenigingen en de daarbij behorende budgetten.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken