Gemeente Kampen

Begeleiding, advisering en coaching transitie wijkvereniging

Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk heeft als statutair doel het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid van de gelijknamige stadsdelen. Daarnaast is de wijkvereniging exploitant van wijkcentrum Reyersdam en levert zij ook een belangrijke bijdrage aan de programmering van deze multifunctionele accommodatie die inmiddels een wijk-overschrijdende functie heeft. De wijkvereniging is voornemens een splitsing aan te brengen tussen enerzijds de belangenbehartiging voor de wijken en anderzijds de exploitatie van Reyersdam. Voor deze laatste taak wenst zij een organisatie in te richten met een meer toekomstbestendig en stabiel karakter en beter passend bij de complexiteit van deze opdracht.

Het vinden van een balans tussen maatschappelijk belang en betrokkenheid van gebruikers en een effectieve en efficiënte exploitatie"

Meer weten?

Sander vertelt je er graag meer over

Bel 06 14409534 Stuur een email

De uitdaging

Het doormaken van een transitie naar een toekomstbestendige beheersvorm met behoud van het goede van de bestaande situatie. Dat is de belangrijkste uitdaging voor de wijkvereniging. Om dit proces te begeleiden is een adviseur/coach nodig met kennis van zowel het complexe krachtenveld waarin de wijkvereniging zich bevindt, als de inhoudelijke kant van de exploitatie van een wijkcentrum. Belangrijke voorwaarde is het vinden van de balans tussen:

  • De betrokkenheid van gebruikers en slagvaardigheid van de organisatie.
  • De maatschappelijke waarde en financiële resultaten van de exploitatie van het wijkcentrum.

Na een aantal kennismakingsgesprekken heeft de wijkvereniging aan Synarchis gevraagd om invulling te geven aan de rol van procesbegeleider en van inhoudelijk adviseur en klankbord/coach voor de bestuursleden.

Aanpak, resultaat en vervolg

Omdat sprake is van een wijkvereniging met leden is het van belang alle betrokkenen zorgvuldig te betrekken bij de planvorming. Vastgesteld is dat de verenigingsvorm weliswaar goed past bij de rol van belangenbehartiger maar in veel mindere mate bij een complexe exploitatieopdracht. 

Tijdens het proces is gebleken dat betrokkenen enerzijds hechten aan de waarborging van het maatschappelijk belang en de betrokkenheid van gebruikers, maar dat zij zich anderzijds ook bewust zijn van het belang van een effectieve en efficiënte exploitatie.

Alles overwegende is in gezamenlijkheid gewerkt aan de inrichting van een stichting waarbij de inbreng en belangen van gebruikers gewaarborgd worden door een participatiemogelijkheid in het algemeen bestuur en een gebruikersraad. Het besluit om een stichting op te richten en de exploitatieopdracht voor Reyerdam over te dragen van de wijkvereniging naar de nieuw op te richten stichting is in stemming gebracht bij de Algemene Ledenvergadering en met grote meerderheid aangenomen.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken