Gemeente Raalte

Bedrijfseconomisch-commercieel onderzoek Sportbedrijf Raalte

De gemeente Raalte heeft enkele jaren geleden besloten een extern verzelfstandigd Sportbedrijf op te richten met als opdracht onder meer de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties. Gelijktijdig met de stapsgewijze ontvlechting is het omvangrijke sportcentrum Tijenraan gerealiseerd (zwembad, sporthallen, diverse gerelateerde functies). Ruim een jaar na de ingebruikname van het sportcentrum blijft de exploitatie van Sportbedrijf Raalte sterk achter bij de begroting.

Sportbedrijf Raalte draait tonnen verlies: harde ingrepen noodzakelijk"

Meer weten?

Sander vertelt je er graag meer over

Bel 06 14409534 Stuur een email

De uitdaging

De gemeente Raalte en Sportbedrijf Raalte hebben aangegeven behoefte te hebben aan een kritische blik middels een bedrijfseconomisch onderzoek naar de reguliere exploitatie, de commerciële mogelijkheden en de netto-verdiencapaciteit van het Sportbedrijf. Het accent ligt op de exploitatie van sportcentrum Tijenraan maar met oog voor het overige deel van de opdrachtportefeuille van het Sportbedrijf (waaronder sportstimulering). Het onderzoek moet inzicht te geven in een realistische exploitatiebegroting na het bereiken van een hernieuwd evenwicht.

Aanpak, resultaat en vervolg

Synarchis heeft het onderzoek ter hand genomen door het bestuderen van de beschikbare (financiële) informatie maar vooral ook door middel van een aantal interactieve sessies met de direct betrokkenen.

Op deze wijze is inzichtelijk gemaakt op welke wijze het Sportbedrijf invulling geeft aan haar opdracht en welke keuzes hierbij zijn gemaakt. Met name de analyse en beoordeling van de personele formatie maakt een belangrijk onderdeel uit van de beschouwingen. Resultaat van het onderzoek is een realistische exploitatiebegroting bij “going concern”.

Daarnaast zijn concrete aanbevelingen gedaan om de exploitatie te verbeteren, zowel op het gebied van efficiency als door het benutten van commerciële kansen. Deze aanbevelingen zijn omgezet in een implementatieplan waarbij een vertaling is gemaakt naar een meerjarenbegroting tot het moment dat een hernieuwd evenwicht is bereikt. De aanbevelingen zijn integraal overgenomen en door de gemeente en het Sportbedrijf zijn de verbetervoorstellen gezamenlijk ter hand genomen.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken