Gemeente Breda

Opstellen Businesscase en begeleiding ontwikkeling Talentencentrum Breda

De gemeente Breda heeft de ambitie om een hoogwaardige sportvoorziening te realiseren voor gebruik door de opleiding Sport & Bewegen van Curio en ten behoeve van talentontwikkeling en breedtesport. Deze voorziening staat inmiddels bekend onder de naam “Talentencentrum”.

Talentontwikkeling in Breda heeft vooral betrekking op programma’s die plaatsvinden onder regie van de bonden, waaraan de beste talenten uit de regio in de leeftijd van 12 tot 23 jaar kunnen deelnemen. Zo’n programma wordt een instroomprogramma of Regionaal Trainingscentrum (RTC) genoemd. Via RTC’s is het mogelijk de sportinfrastructuur in de gemeente en regio te versterken en de verbinding tussen topsport, breedtesport, verenigingen, onderwijs en wijk-gerelateerde sport van een impuls te voorzien. Ook kunnen via een Talentencentrum verbindingen worden gelegd met aanpalende (para)medische voorzieningen en organisaties voor talentherkenning.

Een plek waar topsport en breedtesport samenkomen"

Meer weten?

Sander vertelt je er graag meer over

#oplossingsgericht #deskundig #maatwerk #ervaren #gedreven

Bel 06 14409534 Stuur een email

De uitdaging

De gemeente Breda had behoefte aan een sluitende businesscase voor het Talentencentrum die dient als basisdocument voor bestuurlijke besluitvorming. Daartoe is een interactief onderzoek uitgevoerd waarbij in ieder geval invulling is gegeven aan de volgende aspecten:

  • Een voorstel met de voorzieningen die worden ondergebracht in het Talentencentrum en deel uitmaken van het programma van eisen.
  • Het voorlopige programma van eisen.
  • Een sluitende businesscase en advies over de organisatiestructuur voor talentontwikkeling en de exploitatie van het Talentencentrum.
  • Een proces en tijdspad met betrekking tot aanbesteding, voorbereiding en realisatie.

Aanpak, resultaat en vervolg

Er is gekozen voor een interactieve aanpak waarbij gesprekken zijn gevoerd met alle (potentiele) stakeholders. Hierbij gaat het onder meer om onderwijsinstelling Curio, diverse sportbonden, Bredase sportverenigingen en sportorganisaties en RTC’s en CTO’s.

Duidelijk werd dat drie RTC’s onderdeel gaan uitmaken van het Talentencentrum en andere RTC’s belangstelling hebben om aan te haken bij de ondersteunende voorzieningen die zullen worden aangeboden. Ook is geadviseerd over de organisatie voor Talentontwikkeling en de exploitatie van het totale Talentencentrum en is een eerste programma van eisen opgesteld. Op basis hiervan zijn de financiële calculaties uitgevoerd.

Resultaat was een businesscase die is vertaald naar een voorstel aan de gemeenteraad voor een Talentencentrum dat (onder meer) bestaat uit een full-size sporthal, een overdekte trainingsaccommodatie voor atletiek, (para-)medische functies, een krachthonk en ontmoetings- en werkruimten (de zogenaamde SportHub). Inmiddels heeft de gemeenteraad positief besloten over dit voorstel waarna aan Synarchis opdracht is verstrekt om het definitieve programma van eisen op te stellen, de aanbestedingen van ontwerpteam en bouwteam uit te voeren en tijdens het ontwerpproces te adviseren over (sport) technische aspecten van het Talentencentrum.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken