Beleidsontwikkeling & marketing

Maatschappelijke voorzieningen zijn instrumenten om maatschappelijke waarde te creëren. Afwegingen en keuzes over het aanbod, het gebruik, de organisatie en de kosten moeten met beleid gemaakt worden. Vanuit een integrale benadering helpen wij gemeenten bij het ontwikkelen van beleid en marketingstrategieën.

Vanuit een integrale benadering helpen wij bij het ontwikkelen van beleid en marketingstrategieën

Accommodatiebeleid: strategische keuzes vanuit een integrale benadering
Een vitale samenleving kan niet zonder een breed en gevarieerd aanbod van maatschappelijke accommodaties (onderwijs, welzijn, sport en cultuur). Maar dit aanbod is geen vast gegeven. Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe politieke ambities en gemeentelijke herindelingen zijn enkele van de aanleidingen die vragen om een integrale benadering om vanuit maatschappelijke waarde strategische keuzes te maken.

Wat zijn basisvoorzieningen voor uw gemeente en voor de dorpskernen, hoe bereiken we ook kwetsbare groepen met onze voorzieningen, hoe gaan we om met eigendom, beheer en exploitatie en wat zijn de jaarlijkse bijdragen die beschikbaar en nodig zijn voor een passend aanbod? Wij helpen u met het formuleren van ambities en doelstellingen, maar staan u ook ter zijde bij het uitwerken van concrete accommodatievraagstukken.

Wij denken mee"

Sportbeleid: intrinsieke waarde en maatschappelijke impact
Bij sportbeleid staat uiteraard de intrinsieke waarde van sport centraal: sporten en bewegen zijn vooral leuk om te doen. Anderzijds is de maatschappelijke impact ook steeds belangrijker. Sport en bewegen kunnen nadrukkelijker en structureel aan maatschappelijke opgaven gekoppeld worden en mede gefinancierd worden vanuit die maatschappelijke opgaven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vitaliteit en participatie. Welke positie neemt sport in binnen uw gemeente, binnen het maatschappelijk speelveld?

Naast de strategische keuze welke positie de sport inneemt, kunnen daaruit volgende onderwerpen worden uitgewerkt. Voorzieningenbeleid, tarieven- en subsidiebeleid, sportakkoorden, topsport- en talentontwikkeling en evenementenbeleid: wij denken mee. Over nieuw én bestaand beleid en alle acties, investeringen en mogelijke gevolgen die daarbij horen.

Vrijetijdseconomie: de bezoeker en/of inwoner staat centraal
De vrijetijdssector omvat alles wat we doen als we niet werken of slapen. Het doel in vele gemeenten is: meer bezoekers trekken, die langer blijven en meer besteden. Met als gevolg: meer werkgelegenheid en een positief vestigingsklimaat.

In steeds meer gemeenten staat ook of juist de inwoner centraal. Investeringen in sport of recreatie & toerisme resulteren namelijk in een goed voorzieningenniveau en dragen bij aan vitaliteit en een positief leefklimaat. Bovendien draagt het bij aan een gezamenlijke identiteit, aan trots en herkenning en dus sociale cohesie en samenhang. Wij snappen het belang van integraliteit, maar niet alles hoeft met alles verbonden te worden. Hou het haalbaar, uitvoerbaar, pragmatisch en concreet.

(City-)marketing: ‘wie kiest wordt gekozen’
Marketing is zorgen dat meer mensen voor je kiezen. Marketing kan toegepast worden op een stad/dorp als geheel, met de focus op een of meerdere doelgroepen (bedrijven, bezoekers, bewoners en/of studenten). Maar marketing kan ook een specifieke bijdrage leveren aan het positioneren van sport en bewegen in een gemeente.

Vanuit samenhangend beleid en een integrale aanpak helpen wij onze opdrachtgevers graag met het beantwoorden van vragen als: Wat voor dorp, stad, regio wil je zijn? Wie zijn de prioritaire doelgroepen, inclusief doelstellingen? Wat zijn dan de kernkwaliteiten om in de etalage te zetten (de top 5)? Wat is ‘on brand’? Wat draag je? Hoe zorgen we dat gemeente en partners samen optrekken voor een maximaal effect (1+1=3)? 

Contact

Martijn van Hulsteijn - Partner en adviseur maatschappelijk vastgoed

Maak een afspraak met Martijn

#analytisch #verbindend #teamplayer #politiek-bestuurlijk sensitief

Bel 06 30468639 Stuur een email

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen